Alchemy

The Spectator

From magazine issue:

Alchemy
‘I told you alchemy was nonsense.’